Er du medlem af Ældresagen?
​Så yder vi 10% rabat på flytteopgaven​.

​Garanti og Sikkerhed

Almindelige betingelser vedrørende møbeltransport og opbevaring

Nedenfor er anvendt følgende betegnelser:

Ved FIRMAET forstås møbeltransportfirmaet, respektive opbevaringsfirmaet, som er medlem af DMF.
Ved KUNDEN forstås ejeren, som respektive den, der på ejerens vegne – eller i øvrigt legitimeret hertil af denne – bestiller flytningen eller opbevaringen.

I.  Fælles betingelser for møbeltransport og opbevaring

  1. Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, eller er særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2. Ansvar

a. Firmaet bærer ansvaret som fragtfører.
b. Firmaet er dog kun ansvarlig for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos firmaet eller det af dette antagne mandskab. Firmaet er således f.eks. ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure (f.eks. krig eller krigshandlinger, strejke, lockout, naturhindringer, trafikhindringer), hændelig skade eller for andre firmaet utilregnelige forhold, f.eks. beskadigelser, der udelukkende skyldes vejrlig, godsets egen beskaffenhed (herunder at godset ikke tåle påvirkninger, der normalt forekommer under møbeltransport og opbevaring).
c. Firmaet er ikke ansvarligt for angreb af skadedyr af nogen art.
d. Firmaet er ikke ansvarligt for bortkomst eller beskadigelse af penge og pengeeffekter, smykker, guld- og sølvvarer, ægte tæpper samt kunstgenstande og antikviteter, herunder malerier, medmindre disse genstandes tilstedeværelse og værdi er fastslået og særskilt deklareret af kunden forud for transporten eller opbevaringen, og særlig skriftlig aftale er truffet.
e. Firmaet er uden ansvar for skader på genstande, der er anbragt i kasser, kartoner, kurve, møbler og lign., når nedpakningen ikke er foretaget af firmaet.

3. Erstatning

a. Firmaets erstatningspligt begrænses til normalværdien, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificerede genstande.
b. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 25.000 kr. for et enkelt kollo eller indholdet af en flyttekasse og max. 1 mio. kr. pr. flytteopgave (ved opbevaring er erstatningen begrænset til i alt maksimalt 1 års leje), medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for bestemt specificerede genstande.
Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er firmaet kun ansvarlig for ét kollo. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særlig skriftlig aftale er truffet herom.
c. Når erstatning er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede til firmaet.
d. I stedet for kontant erstatning forbeholder firmaet sig ret til at levere kunden nye effekter, svarende til de bortkomne/beskadigede, eller til at lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

4. Reklamationer

Krav om erstatning må skriftligt tilstilles firmaets kontor. Ved synlige mangler skal reklamationen sendes straks, i andre tilfælde uden ugrundet forsinkelse og senest 8 dage efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.

5. Forsikring

Forsikring mod brand, tyveri, vandskade eller anden forsikring i øvrigt tegnes kun af firmaet, når dette enten i hvert enkelt tilfælde får skriftlig ordre herom eller har modtaget skriftlig generel instruktion herom. Angivelse af godsets værdi er ikke at betragte som forsikringsbegæring.
Præmie m.v. betales særskilt.
Holder kunden selv godset forsikret, må ved opbevaring forsikringsselskabets navn og forsikringssummen opgives til firmaet. Kunden skal selv anmelde flytning til forsikringsselskabet.

6. Værneting.

 I søgsmålstilfælde anses som værneting retten i den retskreds, hvor firmaet har sit kontor (hjemsted).

II. SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE MØBELTRANSPORT

A. Generelt 

(Ved udenlandsflytninger: se specielle regler under punkt II. B. 10).

7. Farligt gods

Farligt gods modtages ikke til transport uden efter særlig skriftlig aftale, hvor kunden skal opgive firmaet nøjagtig oplysning om, hvori faren består, og de forsigtighedsregler, som skal iagttages.
Havde firmaet ikke kendskab til godsets farlige egenskaber, kan det når som helst og hvor som helst aflæsse, ødelægge eller uskadeliggøre godset uden pligt til at svare erstatning.
Kunden er ansvarlig for omkostninger og skader som følge af, at godset er overgivet til transport.

8. Transporten omfatter 

Transporten omfatter, med mindre andet er aftalt, ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun ifølge særlig aftale.
Firmaet leverer de til nedpakningen nødvendige kasser, jfr. punkt 2 e.
Særskilt aftale må træffes, hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af firmaet, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 250 kg.
Alle ordrer og instruktioner må af kunden afgives direkte til firmaets kontor.

9. Betalingen

a. Prisberegning sker på basis af de på tilbudsdagen gældende arbejdslønninger, fragter og takster m.v. Prisberegningen starter og slutter på flyttefirmaets domicil. I tilfælde af ændringer i tidsrummet fra tilbudets afgivelse til flytningens tilendebringelse forbeholder firmaet sig ret til en regulering af prisen.
b. Der beregnes tarifmæssig betaling for tilbringning/afhentning af flyttekasser og kartoner. Kasser/kartoner, der ikke er afleveret til firmaet senest 8 dage efter flytning, debiteres kunden til gældende dagspris, medmindre anden aftale er truffet forinden.
c. Såfremt force majeure eller andre forhold, der ikke kan tilregnes firmaet f.eks. særligt vanskelige adgangs-, trappe- og tilkørselsforhold, dårligt føre og anvendelse af ekstra trækkraft, har påført firmaet unormale udgifter, kan firmaet kræve tillægsbetaling herfor.
d. Betaling kræves almindeligvis af firmaet umiddelbart efter arbejdets afslutning, men kan kræves umiddelbart før aflæsningen (udleveringen) påbegyndes.
e. Firmaet har for ethvert tilgodehavende tilbageholdelsret i ikke aflæssede (udleverede) effekter. Eventuelle erstatningskrav, som ikke er opgjort og anerkendt af firmaet, kan ikke modregnes i betalingen.
f. Hvis en bestilt flytning på grund af kundens forhold ikke kan udføres på den fastsatte måde, skal flyttefirmaet være berettiget til vederlag for ethvert tab det måtte lide, idet vederlaget dog ikke kan overstige den aftalte pris for flytningen.
Denne bestemmelse træder dog ikke i kraft, såfremt ændringen af det aftalte skyldes forhold, som han bevisligt ikke har kunnet undgå, og hvis følger han var ude af stand til at hindre, og kunden har meddelt firmaet dette senest 48 timer og ved virksomhedsflytninger senest´5 hverdage før den aftalte tid for flytningens begyndelse.

B. Specielle regler for udenlandsflytninger

10. Udover førnævnte fælles og særlige betingelser gælder ved udenlandsflytninger:

a. Kunden erklærer med sin underskrift, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i indboet (f.eks. tobak, spiritus, porno, narkotika m.v.).
b. Jfr. punkt 9 a forbeholder firmaet sig ret til en regulering af den aftalte pris, såfremt der efter tilbudsdagen sker ændringer med hensyn til takster, fragter og valutakurser, og ufortøvet informerer kunden om dette.
c. Alle kontante udlæg og omkostninger i forbindelse med transporten, ordning af attester, toldbehandlinger, evt. pladsleje og de stedlige tarifmæssige drikkepenge føres i ekstra regning.
d. Uanset bestemmelsen i punkt 9 d, kan betaling kræves ved læsningen.
e. Bestemmelsen i punkt 9 f er ligeledes gældende for udenlandsflytninger, dog således, at meddelelse om, at flytningen ikke skal/kan gennemføres, må være tilgået firmaet med en rimelig frist i forhold til den konkrete flytteopgave.
f. I søgsmålstilfælde gælder danske betingelser, jfr. I. 6.

III. SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE OPBEVARING

11. Gods, der er udsat for hurtig fordærvelse, farligt gods, eller gods, som kan påføre andre hos firmaet opbevarede effekter skade, modtages ikke til opbevaring, medmindre der udtrykkeligt træffes skriftlig aftale herom.
Skulle sådanne effekter uden firmaets vidende være blevet oplagret, hæfter kunden for alle økonomiske og skadelige følger heraf.
Firmaet er til enhver tid berettiget til at bortfjerne og uskadeliggøre, herunder at destruere sådanne effekter eller bedst muligt at afhænde disse.

12. Godset modtages kun til opbevaring efter ydre besigtigelse.
Er der ikke ved indlagringen udarbejdet specifikation, betragtes det indlagrede som et parti, og oplagsbeviset er i så fald ikke noget bevis for, hvor meget der er oplagret.
Såfremt specifikation over det indlagrede tilstilles kunden, må eventuel reklamation tilsendes firmaet skriftligt senest 8 dage efter modtagelsen.
For vægt, mål, kvalitet, indhold og værdi af kasser, beholdere, skabe, skuffer og lignende overtager firmaet intet ansvar uden særlig skriftlig aftale og specifikation.
Specifikationen optages kun mod betaling for det dermed forbundne arbejde.
Hvis der af det oplagrede, specificerede gods udtages genstande, eller hvis kunden i øvrigt foretager nogensomhelst handling med hensyn til godset, må han påny sammen med firmaet fastslå godsets antal, respektive vægt og beskaffenhed, idet firmaets ansvar for enhver senere konstateret bortkomst eller skade i modsat fald bortfalder.

13. Skadedyr

Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art.

14. Rengøring og vedligeholdelse af det opbevarede

Firmaet har ikke pligt til foranstaltninger til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede. Sådanne foranstaltninger udføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

15. Besigtigelse

Det står kunden frit for at besigtige lagerlokalerne. Indvendiger mod godsets opbevaringsmåde eller mod valg af lagerlokaler må gøres uopholdeligt. Gør kunden ikke brug af sin besigtigelsesret, mistes enhver adgang til reklamation, såfremt firmaet har valgt lagerlokalerne med en ordentlig lagerholders omhu.
Besigtigelse af det opbevarede gods, ompakning, udtagning af enkelte genstande m.v. kan kun ske efter forudgående aftale med firmaet og arbejdet, der er forbundet hermed, beregnes tarifmæssigt.

16. Betalingen

Ved ind- og udlevering samt forvisning af opbevaringseffekter beregnes arbejdspenge. Opbevaringsafgiften beregnes månedsvis og erlægges i mangel af anden skriftlig aftale kvartalsvis forud. Hver påbegyndt måned regnes som hel måned regnet fra indsættelsesdatoen. Eventuel for meget betalt opbevaringsafgift refunderes efter udlevering, dog kun for hele måneder.

17. Opsigelse

a. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 3 dages varsel.
b. Firmaet kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.
c. Kan værdien af det opbevarede gods ikke klart dække firmaets tilgodehavende hos kunden, kan firmaet dog straks ophæve opbevaringskontrakten, jfr. i øvrigt punkt 21.

18. Udlevering
Forinden udlevering kan ske, skal firmaets tilgodehavende være betalt.
Enhver transport i forbindelse med opbevaringen sker i henhold til Dansk Møbeltransport Forenings betingelser, når transporten udføres af firmaet jfr. ovenfor I og II.
Firmaet er ikke ansvarligt for skader eller mangler, der opstår under transport, som udføres af kunden selv eller på dennes foranstaltning af andre end firmaet, jfr. punkt I. 2 a og b.

19. Legitimation

a. Ved godsets modtagelse udsteder firmaet et opbevaringsbevis, der ikke må transporteres til trediemand, hverken til eje eller til sikkerhed, medmindre firmaet har givet det påtegning herom, jfr. i øvrigt punkt 20.
b. Opbevaringsbeviset må opbevares omhyggeligt hos kunden. Går det tabt, kan det af firmaet på kundens bekostning mortificeres ved en i Berlingske Tidende med 3 ugers varsel indrykket indkaldelse.
Firmaet er berettiget til at holde det opbevarede gods tilbage, indtil denne frist er udløbet, og kan beregne sig aftalt opbevaringsafgift herfor.
c. Firmaet er ikke forpligtet til at udlevere det opbevarede gods til kunden uden dennes tilbagelevering af kvittering på opbevaringsbeviset.
d. Delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegning herom på opbevaringsbeviset.

20. Adresse
Henvendelse fra firmaet til kunden kan ske til den sidst opgivne adresse. Forsømmer kunden at anmelde adresseforandringen, er han ansvarlig for alle følger heraf, jfr. bl.a. neden for under punkt 21 om tvangssalg og for enhver deraf flydende ulempe for firmaet.

21. Panteret

a. Det opbevarede gods betragtes som overgivet firmaet i håndpant for ethvert tilgodehavende, firmaet har hos kunden ifølge opbevaringskontrakten og nærværende betingelser.
b. Kunden har pligt til over for firmaet at oplyse, hvorvidt det opbevarede gods helt eller delvis er købt på afbetaling, således at firmaet kan sikre sig sin tilbageholdsret ved at tilskrive afbetalingssælgeren.
I øvrigt indestår kunden ved sin underskrift for, at godset i sin helhed er hans ubehæftede ejendom.
c. Kunden har under opbevaringen ikke ret til at sælge eller pantsætte godset.
d. Viser det sig under en fogedforretning, at trediemand desuagtet har rettigheder over godset forud for firmaets, vil bemærkningen om firmaets panteret være at tilføre fogedprotokollen.

22. Tvangssalg
Udebliver forfalden opbevaringsafgift eller anden forfalden skyld til firmaet mere end 1 måned efter dettes påkrav på den af kunden opgivne adresse, jfr. ovenfor under punkt 20 om adresse, er firmaet berettiget til efter forudgående meddelelse herom i anbefalet brev ved offentlig auktion – eller, hvis dette er uhensigtsmæssigt, på anden betryggende måde – helt eller delvist at bortsælge det opbevarede gods til dækning af sit tilgodehavende med tillæg af samtlige omkostninger ved realisationen. Hvad der måtte blive til rest af auktionsprovenuet, efter at firmaets tilgodehavende er dækket tilkommer kunden.
Er auktionsprovenuet mindre end firmaets tilgodehavende, hæfter kunden for forskelsbeløbet.
Bemærk
Foranstående betingelser giver bl.a. firmaet panteret i kundens effekter, samt indeholder ansvarsfraskrivelses- og begrænsningsklausuler.

Det opmagasinerede er ikke forsikret af firmaet, jfr. punkt 5.
Har De forsikret, må De omgående meddele Deres forsikringsselskab opbevaringsstedet.
Har De ikke forsikret, kan forsikring tegnes gennem firmaet.

​Den Lille Grønne

Hjulmagervej 2

4300 Holbæk

CVR:  42170704

find-vejFind vej